امروز : یکشنبه 30 تیر 1398
دستور العمل کارآموزی

كارآموز عزيز

با عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما در طي كارآموزي خواهشمند است كليه مطالب اين دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده تا از ايجاد وقفه در امر آموزش و بروز مشكلات بعدي براي خود جلوگيري نمائيد.

 شروع دوره هنگامي است كه فرد طي معرفي نامه داخلي كه از واحد مشاوران حقوقي صادر مي شود رسماً به اداره آموزش مراجعه كرده و با تشكيل پرونده ابلاغ كارآموزي دريافت نمايد.

نكته: مهمترين وظيفه كارآموز در ابتداي دوره دانستن اطلاعات ضروري آموزشي نظير شماره پرونده آموزش (در بالاي برگه حضور و غياب درج و كليه ابلاغها تحت آن شماره صادر مي شود) نحوه تكميل گزارش كار، ثبت نام كلاسهاي تئوري، دريافت ابلاغ وكيل سرپرست و رعايت مقررات انضباطي و عدم غيبت غيرموجه مي باشد.

مراحل دوره

دوره آموزش مشاوره حقوقي شامل سه مرحله مي باشد:

1_ دوره عملي:با صدور ابلاغ حقوقي آغاز مي شود و در اين دوره كارآموز مي بايست با در دست داشتن ابلاغ كارآموزي كه اداره آموزش صادر مي كند به مجتمع قضائي خود مراجعه نموده و كارآموزي عملي خود را آغاز نمايد و در پايان دوره با همراه داشتن برگه حضور و غياب جهت دريافت ابلاغ بعدي به اداره آموزش مراجعه نمايد كه اين دوره‌ها شامل: 1_ دفاتر محاكم يا شوراهاي حل اختلاف (15 روز) 2_ شعب حقوقي (35 روز) 3_ اجراي احكام مدني (25 روز)
4_ دادسراها و شعب كيفري (30 روز) 5_ اجراي احكام كيفري (25 روز) 6_ اطفال يا اداره امور سرپرستي (5 روز) 7_ خانواده (15روز) 8_ تجديدنظر و يا دادگاه كيفري استان (30 روز)، جمع كل دوره 180 روز (6 ماه) مي باشد.

نكته: كليه پذيرفته شدگان در آزمونهاي مركز كه بصورت مشروط يا ذخيره پذيرفته
شده اند مي بايست 9 ماه كارآموزي نمايند، لذا دوره عملي براي اين كارآموزان شامل موارد ذيل
مي باشد: 1_ دفاتر محاكم يا شوراهاي حل اختلاف (25 روز) 2_ شعب حقوقي (50 روز)
3_ اجراي احكام مدني (35 روز) 4_ دادسراها و شعب كيفري (50 روز) 5_ اجراي احكام كيفري (35روز) 6_ اطفال و اداره امور سرپرستي (10روز) 7_ خانواده (20 روز) 8_ تجديدنظر يا دادگاه‌كيفري استان (35 روز)، جمع كل دوره 270 روز (9 ماه)

يادآوري: در پايان دوره آموزشي هر كارآموز موظف است كه تعداد 130 گزارش را شخصاً بصورت تايپ شده صحافي شده همراه با CDمربوطه به اداره آموزش تحويل دهد.

نحوه گزارش نويسي

در ابتداي هر گزارش مي بايست ابتدا كلاسه پرونده، نام مجتمع، شماره شعبه رسيدگي كننده ذكر شود سپس خواهان و خوانده با نام كوچك بيان گردد. در ادامه سير مراحل پرونده نظير گردشكار در دادگاه بدوي، نظر كارشناس رسمي (در صورت وجود در پرونده) رأي صادره قاضي در دادگاه بدوي، گردشكار پرونده در دادگاه تجديدنظر و رأي صادره در دادگاه تجديدنظر آورده شود. در پايان كارآموز موظف است تجربيات و نتايج حاصله از مطالعه پرونده را ذكر نمايد در غير اينصورت گزارش ناقص بوده و به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. ابتداي هر گزارش فهرست بندي به تفكيك فصول و موضوع و شماره صفحه از ضروري ترين نكاتي است كه كارآموزي
مي بايست انجام دهد و پايان هر گزارش را به مهر و امضاي قاضي برساند.

موضوعات گزارش نويسي

همانگونه كه مي دانيد كليه پرونده هاي كه در محاكم مطرح مي باشند شامل موضوعات حقوقي و يا موضوعات كيفري مي باشد مواردي كه در ادامه بيان خواهد شد جهت اطلاع كارآموز از مطالبي است كه مي توان از آن گزارش تهيه نمود. بي شك تمامي اين موضوعات در يك شعبه و يا در يك مجتمع موجود نخواهد بود و لذا الزامي به تهيه تمامي گزارشات نمي باشد از طرفي ممكن است بعضي از موضوعات در محاكم وجود داشته باشند كه نامي از آنها به ميان نيامده باشد در اين صورت گزارش آن موارد نيز بلامانع مي باشد.

توجه: براي رعايت تعداد گزارش كارآموز مجاز است در هر مرحله از هر موضوع حداكثر تا چهار پرونده گزارش نمايد.

موضوعات حقوقي كه مي توان در دفاتر محاكم شعب حقوقي، اجراي احكام مدني، خانواده، تجديدنظر (شعب حقوقي) يافت شامل موارد ذيل است:

فسخ قرارداد بيع، تخليه اماكن مسكوني، تعديل اجاره بها، الزام به تنظيم سند رسمي، تصرف عدواني، الزام به انجام تعهد، اعلام ورشكستگي، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، خلع يد و مطالبه اجره المثل، اعسار از محكوم به، قرار تأمين خواسته، قرار تأمين دليل، اصلاح شناسنامه، دعواي مطالبه وجه به استناد اسناد تجاري مانند سفته و غيره، تنفيذ وصيت نامه، صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي فيمابين طرفين، تنفيذ رأي داوران مرضي الطرفين، اجازه انتقال به غير يا پرداخت سرقفلي و خريد سرقفلي ملك تجاري، اعمال ماده 2 قانون محكوميتهاي مالي و حبس محكوم عليه، افراز و تقسيم و فروش املاك مشاع، تعيين نفقه، حق حضانت، حق ملاقات، طلاق زوجين با استناد به قاعده عسر و حرج، طلاق خلع، طلاق توافقي، فسخ نكاح الزام به ثبت نكاح، تمكين، اثبات نسب، اجازه ازدواج مجدد، اثبات اصل نكاح يا اصل طلاق تعيين اجرت المثل زوجه، الزام به تهيه مسكن عليحده، تعيين قيم و اداره امور مالي محجورين، گواهي رشد، ضم امين در موارد معين قانوني، نگهداري و حفظ اموال غايب مفقودالاثر، تعيين موت فرضي براي غايب، نگهداري و حفظ اموال بلاصاحب و بلاوارث، تحرير و تقسيم تركه.

موضوعات كيفري كه مي توان در دادسراها، شعب كيفري، اجراي احكام كيفري، اطفال، تجديدنظر (شعب كيفري) يافت شامل موارد ذيل است:

صدور كيفرخواست و قرار مجرميت، قارهي تأميني و قرار ممنوع الخروجي، جعل، كلاهبرداري، اختلاس، قتل غيرعمد، قتل عمد، آدم ربايي، سرقت تعزيري، سرقت مستوجب حد، تصادفات رانندگي منتهي به ايراد خسارت مالي، خيانت در امانت، فروش مال غيره، افتراء، صدور چك بلامحل موضوع ماده 3 و 7، ايراد ضرب و جرح عمدي _ غيرعمدي و تعيين ديات، منازعات، قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، حكم آزادي مشروط، تصرف عدواني، ترك انفاق، تعليق مجازات، تخريب، فحاشي، فريب در ازدواج، شهادت خلاف واقع، اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي و اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري و تخفيف مجازات در جرائم غيرقابل گذشت بعد از گذشت شاكي خصوصي.

نكته: گزارشات كارآموزي در پايان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و چنانچه گزارشي ناقص باشد صدور تسويه حساب آموزشي منوط به رفع نقص آن مي باشد.

2_ وكيل سرپرست:اين مرحله شامل همكاري با وكيل سرپرست در زمينه پرونده هاي قضايي، انجام پرسش و پاسخ در زمينه وكالت، ارتقاي سطح علمي كارآموز و استفاده از تجربيات عملي وكيل جهت آماده شدن براي ورود به دادگاهها و شروع به كار، ارتقاي صلاحيتهاي اخلاقي و رفتاري وكالت مي باشد.

يادآوري مهم: به استناد آئين نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران انجام وكالت تنها در صورت دريافت پروانه وكالت مجاز خواهد بود و كارآموزان به هيچ وجه مجاز به وكالت انفرادي يا وكالت به همراه وكيل سرپرست نيستند.

مدت كارآموزي نزد وكيل سرپرست دو ماه و زمان آن بعدازظهرها مي باشد همراه برگه ابلاغ وكيل سرپرست يك برگه ارزيابي داده خواهد شد كه مي بايست پس از پايان دوره توسط وكيل سرپرست كامل گشته در آن ارزيابي از كارآموز و تأييديه طي دوره وجود داشته باشد.

3_ كارآموزي علمي: اين دوره مختص دارندگان مدرك كارشناسي مي باشد و كليه كارآموزاني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا مي باشد از طي اين دوره معاف مي باشند. طول مدت اين دوره با برگزاري آزمون و اعلام نتايج حدود 2 ماه مي باشد و دروسي كه در اين مرحله تدريس مي شود شامل: 1_ آئين دادرسي كيفري 2_ آئين دادرسي مدني 3_ حقوق ثبت
4_ فقه الوكاله و آشنايي با قررات وكالت و نحوه محاسبه دستمزد وكلاء 5_ آئين نگارش و لايحه نويسي 6_ امور حسبي (مختص دارندگان كارشناسي يا كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي) 7_ حقوق خانواده (مختص دارندگان كارشناسي يا كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي) مي باشد كه زمان ثبت نام اين دوره همراه با شروع دوره كيفري مي باشد.

تذكر (1): كارآموزاني كه داراي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشند نيازي به ثبت نام در همه دروس نمي باشد ولي مي بايست دروس حقوق ثبت، آئين دادرسي مدني، آئين دادرسي كيفري، را امتحان دهند مگر اينكه در ليست دروس تحصيلي دانشگاهي خود واحدهاي فوق را گذرانده باشند.

تذكر (2): ارائه گواهي معتبر از دانشگاه محل تحصيل و تأييديه مدرك تحصيلي بعنوان مدرك كارشناسي ارشد و دكترا محاسبه خواهد شد.

تذكر (3): پذيرفته شدگاني كه بصورت مشروط پذيرفته شوند و فارغ التحصيلان رشته فقه و مباني حقوق موظف به ارائه كار تحقيقي علاوه بر گزارش كارآموزي خواهند بود.

تذكر (4): جهت ارتقاي سطح كيفي كلاسهاي تئوري در پايان دوره به هر كارآموز برگه ارزيابي دوره اعطاء خواهد شد كه مي بايست با دقت كامل نوشته و به اداره آموزش تحويل گردد.

تذكر (5): براي موفقيت در دوره علمي مي بايست نمره هر درس بالاي 10 و معدل بالاي 12 باشد.

تذكر (6): در صورتي كه كارآموز در يكي از دروس نمره كمتر از 10 كسب نمايد در صورتي كه با حذف آن درس معدل كل دروس كمتر از 12 نشود دوره علمي پايان يافته تلقي خواهد شد.

در پايان با تأكيد مجدد بر رعايت قوانين و مقررات آموزشي يادآور مي شود كارآموز موظف است دوره كارآموزي را بدون وقفه طي نمايد در اين رابطه نكات ذيل قابل توجه مي باشد:

1_ فاصله زماني بين هر ابلاغ كارآموزي حداكثر 15 روز مي باشد.

2_ غيبت غيرموجه بيش از يك ماه به منزله انصراف تلقي خواهد شد و مطابق آئين نامه با متخلف برخورد خواهد شد.

3_ در صورت بروز مشكل، كارآموز موظف است طي درخواست كتبي و با هماهنگي اداره آموزش از مرخصي استفاده نمايد.

4_ كارآموز موظف است به همان ميزان كه ابلاغ دريافت داشته در محاكم حضور يابد.

5_ بمنظور طي دوره در موعد مقرر كارآموزان مي بايست گزارشات و تحقيقات خود را در طول دوره آماده نمايند تا ضمن تسريع در امر ارزيابي گزارشات كارآموزي و صدور تسويه حساب آموزشي بتوانند در اولين مراسم تحليف شركت نمايند.

 

 

دستورالعمل داخلی نحوه بررسی گزارشهای کارآموزی

از آنجایی که بررسی گزارشهای تهیه شده توسط کارآموزان وکالت مرکز در طی دوره شش ماهه کارآموزی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، لذا لازم است در هنگام تحویل گزارشها توسط کارآموزان احاطه علمی ایشان به موضوعات مطروحه در گزارشها بررسی گردد.

بر این اساس دستورالعمل نحوه بررسی گزارشهای کارآموزان بشرح ذیل اعلام می گردد.

1-         اعضای کمیته اختیار حداکثر سه نفر از وکلای پایه یک مرکز که دارای سابقه بیش از سه سال وکالت بوده توسط ریاست مرکز و یا معاونین آموزش دادگستری در استانها تعیین و انجام اختبار توسط این کمیته ها صورت می پذیرد.

2-         کمیته اختبار موظف است جهت بررسی گزارشهای کارآموزی در جلسه حضوری، حداکثر هفت سوال در خصوص گزارشهای پرونده های حقوقی (خانواده و امورحسبی)، کیفری،(اطفال)، تجدیدنظر، اجرای احکام از کارآموز بر اساس سرفصلهای ذیل در مورد انواع پرونده های کیفری و حقوقی با عناوین حقوقی و جزایی متفاوت بصورت کاربردی و عملی اختبار نماید:

موضوعات کیفری بر اساس گزارش های کارآموز

·        نحوه طرح شکایت در دادسرا

·        هزینه دادرسی شکایت در دادسرا

·        شرح اقدامات عملی تکمیل یک پرونده کیفری در دادسرا

·        شرح اقدامات عملی پس از صدور کیفر خواست و مراحل  بدوی و تجدیدنظر

·        نحوه اعتراض به آراء کیفری و تشریفات قانونی آن

·        هزینه دادرسی اعتراض به آراء کیفری

·        نحوه اجرای احکام کیفری

·        مواعد قانونی در رابطه با تصمیمات دادسراها و دادگاه های کیفری

·        نحوه اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی دادگاه کیفری

·        وظایف مدیر دفتر در دعاوی کیفری و انواع تصمیمات مدیر دفتر

·        انواع دفاتر در دفتر دادگاه کیفری

موضوعات حقوقی بر اساس گزارش های کارآموز

·        نحوه طرح دعوا در دادگاه حقوقی در یک موضوع خاص

·        مدارک و مستندات مورد لزوم جهت طرح دعاوی حقوقی (در یک موضوع خاص)

·        هزینه دادرسی دعاوی حقوقی(مالی-غیرمالی)در مرحله بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام

·        نحوه اعتراض به آراء دادگاه حقوقی و تشریفات قانونی آن

·        نحوه اجرای احکام حقوقی و تشریفات قانونی آن

·        نحوه ابطال و میزان تمبر مالیاتی وکلا در دادگاه حقوقی

·        نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به پرونده حقوقی (نقص پرونده، اعاده پرونده به دادگاه بدوی، رسیدگی ماهیتی به پرونده، تعیین وقت رسیدگی... )

·        نحوه اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی

·        نحوه طرح دعوی اعتراض ثالث در پرونده های حقوقی

·        نحوه طرح دعوی جلب ثالث در پرونده های حقوقی

·        نحوه طرح دعوی ورود ثالث در پرونده های حقوقی

·        نحوه طرح دعوای تقابل در پرونده های حقوقی

·        وظایف مدیر دفتر در دادگاه حقوقی و تصمیمات مدیر دفتر

·        انواع دفاتر در دفتر دادگاه حقوقی

·        بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد کارآموز

3-         کمیته اختبار می تواند در صورت احراز ضعف علمی و عدم کسب حد نصاب نمره قبولی توسط کارآموز، تا یک مرحله یک ماهه به کارآموز، فرصت مطالعاتی جهت آمادگی بیشتر  بدهد و در صورت عدم موفقیت کارآموز، تا یک مرحله، کمیته مجاز است گزارش کارآموزی و ضعف علمی کارآموز را به ریاست مرکز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی گزارش نماید حد نصاب نمره قبولی 12 از 20 می باشد.

4-         اداره آموزش مرکز موظف است تا فرم مربوط به اختبار علمی کارآموزان وکالت را تهیه و جهت ایجاد یک رویه واحد، به معاونت آموزش دادگستری استانها ابلاغ نماید. در صورتیکه اختبار کارآموزان در استانی برگزار نگردید، از کارآموزان آن استان در مرکز اختبار به عمل می آید و صدور تسویه دوره آموزش منوط به انجام اختبار و قبولی در آن می باشد.

 

                                       رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه 

 

 

 فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار سایت


امروز24
دیروز16
این هفته116
ماه گذشته567
مجموع53822